TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Comparative research for restructuring the educational system
(*Şcoala Generală nr. 28 Nicolae Simache, str. Malu Rosu, nr. 102, Ploiesti e-mail: gina_baciu@yahoo.com **Şcoala Generală Vistieru, com. Şotrile, jud. Prahova e-mail: primaprintesa@yahoo.com)
Vol LIX • No. 2/2007
Eugenia Baciu*, Luminiţa Niţoi**
*Şcoala Generală nr. 28 Nicolae Simache, str. Malu Rosu, nr. 102, Ploiesti
e-mail: gina_baciu@yahoo.com
**Şcoala Generală Vistieru, com. Şotrile, jud. Prahova
e-mail: primaprintesa@yahoo.com

 Keywords   questionnaire, comparative study, favourite subjects, necessary time for learning, attitude
towards school.

 Abstract
Our research was meant to analyze the student's desire to study, their needs (time, useful subjects for
their future career) and their attitude towards school, teachers and the subjects they study. The results
showed a change in student's attitude towards the process of learning. For them it is important to have
the basic knowledge that will help them to manage in life.The comparative study of the students' needs,
interests' and desires' from two schools situated in different social environements ( the rural and the
urban environement ) had as purpose the identification of some possible causes which may appear into
the communicational stopping teacher-student, but also some possible methods of improving the
interpersonal relations from the educational system.The presentation of the obtained data after the
documentary trip, but also their analyse may be an alternative to the conflictual stereotype of the ?
teacher-student relationship?.The application of the questionnaire on a relatively small sample of
students ( only 120 ) is just a first step towards a larger, more detailed research on a quite disputed topic
as it is this one ?Present and future in the harmonization teacher-student realtionships in the Romanian
educational system?.

 Rezumat
Cercetarea a fost concepută pentru a analiza dorinţa de studiu a elevilor, nevoile lor (timpul necesar
studiului, materiile preferate), precum şi atitudinea lor faţă de şcoală, faţă de profesori şi faţă de
materiile pe care ei le studiază. Rezultatele au demonstrat o schimbare în atitudinea elevilor faţă de
procesul de învăţare, aceea de a avea cunoştinţele necesare pentru a se orienta în viaţă. Studiul
comparativ al nevoilor, intereselor şi preocupǎrilor elevilor din douǎ şcoli aparţinând unor medii
sociale diferite ( mediul rural şi mediul urban ) a avut ca scop identificarea unor posibile cauze care
apar în blocajul comunicaţional profesor-elev, dar şi posibile metode de îmbunǎtǎţire a relaţiilor
interpersonale din cadrul sistemului educativ. Prezentarea datelor obţinute în urma excursiei de
documentare, cât şi analiza datelor de teren ar putea constitui o alternativǎ la stereotipul conflictual al
?relaţiilor profesor-elev ?. Aplicarea chestionarului pe un lot relativ restrâns de elevi
( numai 120 ) este doar un prim pas pentru o cercetare mai amplǎ, mai detaliatǎ a unui subiect destul de
controversat astǎzi, şi anume ? Actual şi viitor în armonia relaţiilor profesor-elev în sistemul
educaţional românesc?.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti