TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Submission Guidelines (Romanian / English / French)
Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Informații pentru autori


Lucrările vor fi redactate fie în limba engleză, fie în limba franceză.
Toate manuscrisele nu trebuie să depăşească 10 pagini şi trebuie să conţină un număr par de pagini.
Vă rugăm să utilizaţi Microsoft Word for Windows pentru documentul dumneavoastră.
Formatul documentului este A4 (210x297 mm), toate marginile având 30 mm (sus, jos, stânga, dreapta).

Textul (Times New Roman (TNR)) va include următoarele părţi:

-- Titlul TNR 18 Bold, Centrat, 36 puncte înainte, 18 puncte după

-- Numele şi prenumele autorului (autorilor) TNR 14 Normal Centrat, 18 puncte după

-- Afiliaţia autorului TNR 10 Normal, aliniat la stânga

-- E-mail autorului TNR 10 Normal, aliniat la stânga

-- cuvântul Abstract; TNR 14 Bold, Left, 30 puncte înainte, 11 puncte după, aliniat la stânga

-- Conţinutul rezumatului (100 -150 cuvinte); TNR 10 Italic, 11 puncte după, aliniat la stânga

-- cuvântul Keywords (TNR 11 Bold Left), aliniat la stânga, două puncte, urmat de 3 - 5 cuvinte cheie (TNR 10 Italics), fără punct după cuvintele cheie

-- Textul articolului:
- Titlul articolului - TNR 14 Bold, 20 puncte înainte (primul paragraf al articolului începe la 40 puncte, sub cuvintele cheie) 11 puncte după
- Subtitlurile de rang 1 - 12,5 puncte Bold, 20 puncte înainte, 11 puncte după
- Subtitlurile de rang 2- 11 puncte Bold, 11 puncte înainte, 6 puncte după
(Deoarece articolul nu poate fi mai lung de 10 pagini, vă rugăm nu numerotaţi subtitlurile, deoarece aceasta nu este o lucrare amplă. Diferenţierea acestora se poate uşor observa din corpul de literă diferit care se va utiliza).
- textul propriu-zis - TNR 11 Normal, aliniat stânga-dreapta, 6 puncte după. Paragrafele se încep la 1 cm de marginea din stânga; pentru figuri şi tabele, utilizaţi TNR 10 Normal.
Citatele se scriu cu ghilimele, nu italic. Pentru citate mai lungi de 3 rânduri, indentaţi la 2 cm, pentru citat nu folosiţi ghilimele, iar citatul scrieţi-l cu TNR 10 Normal. Referinţele bibliografice trebuie menţionate între paranteze drepte în interiorul textului şi notate cu cifre arabe (de exemplu [4, 54]. Puteţi utiliza şi note explicative la subsolul paginii (aceste note explicative nu sunt referinţe bibliografice, ci explicaţii necesare înţelegerii unor concepte, noţiuni, etc. din textul de bază). Pentru aceste note de subsol puteţi folosi TNR Normal 8 aliniat stânga-dreapta)
- Tabelele se numerotează consecutiv. Titlurile tabelelor trebuie plasate înaintea tabelului (TNR 10 Bold); conţinutul tabelului - TNR 10 Normal
- Ilustraţiile trebuie plasate cât mai aproape de locul din text unde sunt menţionate. Acestea se numerotează consecutiv (de exemplu Fig.1, Fig. 2...) Bold, Centrat (TNR 10 normal). Titlul şi numărul figurii se scriu sub aceasta. Vă rugăm nu utilizaţi figuri color, deoarece pagina va fi redactată alb şi negru.
- cuvântul Bibliography, - TNR 14 Bold, 20 puncte înainte, 11 puncte după
- bibliografia se redactează în ordine alfabetică şi include numele de familie al autorului TNR 10 Normal, Expandat cu 2 puncte, prenumele autorului, TNR 10 Normal, titlul operei citate TNR 10 Italic, oraşul: editura, anul publicării TNR 10 Normal (exemplu Lakoff, G., Johnson. M., Metaphors We Live By, Chicago: Chicago University Press, 1987). Pentru articole citate, titlul articolului se scrie în ghilimele, iar titlul volumului italic. După anul apariţiei, se menţionează în mod obligatoriu paginile la care apare articolul (exemplu Rivière, Jean-Loup, "Le vague de l'air", Traverses, 20, La voix, l'écoute, Paris, Nov. 1980, pp. 17-26)

-- titlul în română ( TNR 16 Normal, 18 puncte înainte, 18 puncte după), urmat de cuvântul Rezumat (TNR 14 Bold, aliniat la stânga, 11 points după). Rezumatul în română (TNR 10 Italic, aliniat stânga-dreapta) se scrie la sfârşitul articolului. Vă rugăm utilizaţi diacritice pentru rezumatul în limba română. Titlurile şi rezumatele în limba română vor fi procesate de colectivul editorial.

Intreaga responsabilitate pentru acurateţea datelor oferite în articole aparţine în totalitate autorilor. Manuscrisele nu pot fi înaintate spre publicate concomitent către alte reviste. Articolele sunt recenzate de un colectiv editorial, procesul de recenzare fiind peer-review, şi, prin urmare, articolele neconforme pot fi respinse sau autorii pot fi rugaţi să opereze unele modificări. De aceea numele autorului (autorilor) şi adresa acestuia (acestora) de e-mail trebuie să fie corecte. Secretarul de redacţie este responsabil de păstrarea anonimităţii atât a autorului (autorilor), cât şi a recenzorului de-a lungul întregului proces de recenzare.Information for authors submitting manuscripts


Papers must be submitted either in English or in French.
All submitted manuscripts should not exceed 10 pages and should include an even number of pages.
Please use Microsoft Word for Windows to produce your document.
To format your document use A4 (210x297 mm). The settings of the page are 30 mm all margins (Top, Bottom, Left, Right).

The text (Times New Roman (TNR) font type) will include the following parts:

-- Title TNR 18 Bold, Centered, 36 pts Before, 18 pts After

-- Surname(s) and Name(s) of the author(s) TNR 14 Normal Centered, 18 pts After

-- Author(s) affiliation TNR 10 Normal, Left

-- E-mail of the contact author TNR 10 Normal, Left

-- the word Abstract TNR 14 Bold, Left, 30 pts Before, 11 pts After, Left

-- Abstract contents (100 -150 words); TNR 10 Italics, 11 pts After, Left

-- the word Keywords (TNR 11 Bold Left) , Left, column followed by 3... 5 keywords (TNR 10 Italics), no dot in the end

-- The main text:
- Headings - TNR 14 Bold, 20 pts Before (first heading - 40 pts under keywords), 11 pts After
- Subheadings 1 - 12,5 pts Bold, 20 pts Before, 11 pts After
- Subheadings 2 - 11 pts Bold, 11 pts Before, 6 pts After
(As the article cannot exceed 10 pages, please do not number subheadings. The difference between subheadings 1 or 2 can be easily seen, since you are going to use different formats for them)
- Simple text - TNR 11 Normal, justified, 6 pts After, start a new paragraph by indenting it 1 cm from the left margin; for the figures and tables, use TNR 10 Normal.
Quotations should be written between quotation marks, do not use italics. For quotations longer than three lines, indent them 2 cms, and write the quotation with TNR 10 Normal, without quotation marks. References should be mentioned in the main text by an Arabic numeral in square brackets, with the indication of the quoted page (e.g. [4, 54]). Explanatory footnotes (which contain other data than bibliographical references) may be used in the text (TNR Normal 8 Justified )
- Tables must be numbered consecutively. Table headings should be placed above the table (TNR 10 Bold); the contents of the table- TNR 10 Normal
- Illustrations must be placed as close as possible to where they are mentioned in the main text. They must be numbered consecutively (e.g. Fig. 1, Fig. 2...) Bold, Centred with caption (TNR 10 normal) and should be placed underneath. All line drawings and photos should be in black and white.
- the word Bibliography, - TNR 14 Bold, 20 pts Before, 11 pts After
- the bibliography should be listed alphabetically and should include the name of the author(s) TNR 10 Normal, (the last name of the author, expanded 2 points), the title of the cited work TNR 10 Italics, the city: the publishing house, the year of publication TNR 10 Normal (e.g. Lakoff, G., Johnson, M., Metaphors We Live By, Chicago: Chicago University Press, 1987). The cited articles are written between inverted comas, and the volume in which they were published is italicised. The page numbers the article starts and ends on will be mentioned after the year of publication. (e.g. Rivière, Jean-Loup, "Le vague de l'air", Traverses, 20, La voix, l'écoute, Paris, Nov. 1980, pp. 17-26)

-- The title in Romanian ( TNR 16 Normal, 18 points Before, 18 points After), followed by the Word Rezumat (TNR 14 Bold, Left, 11 points After) and the abstract in Romanian (TNR 10 Italics, Justified) should be placed at end of the paper. Please use diacritics in the Romanian text. (Foreign contributors' titles and abstracts in Romanian will be processed by the editorial board).

Authors are solely responsible for the accuracy of the data provided in their texts. Submission of the manuscript implies that it is not under consideration for a publication elsewhere. Essays will be read by a board of reviewers through a peer-review system and articles may be either rejected or subjected to revisions. All submissions must therefore bear the name and the e-mail address of the author to whom proofs should be sent. The editor is in charge of keeping both the name of the author (authors) and the name of the reviewer anonymous throughout the peer-review process.Information aux auteurs


Les travaux seront rédigés soit en anglais, soit en français.
Tous les manuscrits ne devront pas dépasser 10 pages et doivent contenir un nombre pair de pages.
Nous vous prions d'utiliser Microsoft Word de Windows pour votre document.
Le format du document est A4 (210x297 mm), tous les bords ayant 30 mm (en haut, en bas, à gauche, à droite).

Le texte (Times New Roman (TNR)) va inclure les parties suivantes:

-- Le titre TNR 18 Bold, Centré, 36 points avant, 18 points après

-- Le nom de l'auteur (des auteurs) TNR 14 Normal Centré, 18 points après

-- L'affiliation de l'auteur TNR 10 Normal, aligné à gauche

-- Courriel de l'auteur TNR 10 Normal, aligné à gauche

-- le mot Résumé; TNR 14 Bold, Gauche, 30 points avant, 11 points après, aligné à gauche

-- Le contenu du résumé (100 -150 mots); TNR 10 Italique, 11 points après, aligné à gauche

-- le mot Mots-clés (TNR 11 Bold Gauche), aligné à gauche, deux points, suivi de 3... 5 mots-clés (TNR 10 Italique), sans point, après les mots-clés

-- Le texte de l'article:
- Le titre de l'article - TNR 14 Bold, 20 points avant (le premier paragraphe de l'article commence à 40 points, sous les mots-clés), 11points après
- Les sous-titres de rang 1 - 12,5 points, Bold, 20 points avant, 11 points après
- Les sous-titres de rang 2 - 11 points, Bold, 11 points avant, 6 points après
(Puisque l'article ne peut dépasser 10 pages, nous vous prions de ne pas numéroter les sous-titres, car ce travail n'est pas ample. La différenciation de celles-ci peut se faire facilement par le corps de lettre différent qui sera utilisé).
- le texte proprement-dit - TNR 11 Normal, aligné gauche-droite, 6 points après. Les paragraphes commencent à 1 cm du bord gauche ; pour des figures et des tableaux, utilisez TNR 10 Normal.
Les citations sont écrites avec des guillemets et non pas en italique. Pour les citations plus longues de 3 lignes, indentez à 2 cm, pour la citation n'employez pas de guillemets, tandis que la citation doit être écrite avec TNR 10 Normal. Les références bibliographiques doivent être mentionnées entre parenthèses carrées à l'intérieur du texte et notées avec des chiffres arabes (par exemple, [4, 54]. Vous pouvez utiliser aussi des notes explicatives en bas de page (ces notes explicatives ne sont pas des références bibliographiques mais des explications nécessaires à la compréhension de certains concepts, notions, etc. du texte de base). Pour ces notes de en bas de page vous pouvez utiliser TNR Normal 8 aligné gauche-droite.
- Les tableaux seront numérotés consécutivement. Les titres des tableaux doivent être placés avant le tableau (TNR 10 Bold); le contenu du tableau - TNR 10 Normal
- Les illustrations doivent être placées le plus près par rapport à l'espace du texte où elles sont mentionnées. Celles-ci seront numérotées de manière consécutivement (par exemple, Fig.1, Fig. 2...) Bold, Centré (TNR 10 normal). Le titre et le numéro de la figure seront écrits ci-dessous. Nous vous prions de ne pas utiliser des figures en couleurs, parce que la page sera rédigée en noir et blanc.
- le mot Bibliographie, - TNR 14 Bold, 20 points avant, 11 points après
- la bibliographie sera rédigée par ordre alphabétique et inclut le nom de famille de l'auteur TNR 10 Normal, Augmenté de 2 points, le prénom de l'auteur, TNR 10 Normal, le titre de l'oeuvre citée TNR 10 Italique, la ville: la maison d'édition, l'année de la parution TNR 10 Normal (exemple Lakoff, G., Johnson, M, Metaphors We Live By, Chicago: Chicago University Press, 1987). Pour les articles cités, le titre de l'article s'écrit entre guillemets, tandis que le titre du volume en italique. Après l'année de la parution, on mentionne obligatoirement les pages où apparaît l'article (exemple, Rivière, Jean-Loup, "Le vague de l'air", Traverses, 20, La voix, l'écoute, Paris, Nov. 1980, pp. 17-26)

-- le titre en roumain (TNR 16 Normal, 18 points avant, 18 points après), suivi du mot Résumé (TNR 14 Bold, aligné à gauche, 11 points après). Le résumé en roumain (TNR 10, aligné gauche-droite) s'écrit à la fin de l'article. Nous vous prions d'utiliser les signes diacritiques pour le résumé en roumain. Les titres et les résumés en roumain seront en charge du collectif éditorial.

L'entière responsabilité pour l'exactitude des dates offertes dans les articles revient entièrement aux auteurs. Les manuscrits ne peuvent pas être proposés pour la parution en même temps à plusieurs revues. Les articles sont recensés par un collectif éditorial et, par conséquent, ils peuvent être refusés ou bien les auteurs peuvent être priés de faire certaines modifications. C'est pourquoi le nom de l'auteur (des auteurs) et son adresse (leurs adresses) électronique(s) doivent être corrects.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti