TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Family home' special juridical regime - means of life in common protection or limitation of spouses right to dispose by legal acts
(Regimul juridic special al locuinţei familiei - mijloc de protecţie a vieţii în comun sau limitare a dreptului soţilor de a dispune prin acte juridice)
Vol LXIV • No. 1/2013
Oana Dumitrescu (married Răvaş), Ramona Maria Bădescu
Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnuţiu"
oana_dumitrescu13@yahoo.com

 Keywords   matrimonial regimes, family home, spouses rights, patrimonial relations, primary imperative regime.

 Abstract
Mandatory primary system can be defined as a set of mandatory rules and essential, mandatory provisions, regardless of the concrete matrimonial regime of the spouses. Primary system is thus imperative core of public order can not be derogated from by agreement matrimonial.
New Civil Code establishes for the first time in the Romanian law the notion of family housing, ensuring adequate protection of the interests involved and the importance granted by the legislature this institutionNew Civil Code establishes for the first time in the Romanian law notion of family housing, ensuring adequate protection of the interests involved and the importance granted by the legislature this institution.
This new regulation should be viewed with caution, it is suitable to study the situation of the possible unconstitutionality of these provisions and non-compliance with the European Convention of Human Rights made towards the achievement of ownership. This raises the question whether the desire to provide broad protection of the family, it is not an obstacle to free and unhindered exercise of ownership of the property of owner husband.

 Rezumat
Sistemul primar imperativ poate fi definit ca un set de reguli și dispozițiile esențiale, obligatorii, indiferent de regimul matrimonial aplicabil în concret al soților. Sistemul primar este astfel instituit printr-o normă imperativă de ordine publică, de la care nu se poate deroga prin acord matrimonial.
Noul Cod Civil instituie, pentru prima dată în dreptul românesc noțiunea de locuință de familie, asigurând o protecție adecvată a intereselor soţilor, observându-se importanța acordată de către legiuitor aceastei instituții.
Acest nouă reglementare ar trebui să fie privită cu prudență, fiind necesară studierea unei situații de posibila neconstituționalitate a acestor prevederi şi precum şi o non-conformitate cu prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Care ar putea apărea în realizarea dreptului de proprietate. Acest fapt ridică întrebarea dacă dorinţa de a oferi o protectie lărgită locuinţei de familie, acesta nu este un obstacol în calea exercitării libere şi nestingherit a dreptului de proprietate asupra bunurilor sotului proprietar.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti