TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Submission Guidelines (English / Romanian)
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD

In order to publish in the Petroleum Gas University of Ploiești, Law and Social Sciences Series one must observe the following conditions.

Papers will be written either in English or in French.

All manuscripts should not exceed 24 pages and must contain an even number of pages.

Please use Microsoft Word for Windows to produce your document.

To format your document use the A4 (210x297 mm) layout. The settings of the page are 30 mm for all margins (Top, Bottom, Left, Right).


The text (Times New Roman (TNR) font type) will include the following parts:

-- Title TNR 18 Bold, Centered, 36 pts Before, 18 pts After

-- Surname(s) and Name(s) of the author(s) TNR 14 Normal Centered, 18 pts After

-- Author(s) affiliation TNR 10 Normal, Left

-- E-mail of the contact author TNR 10 Normal, Left

-- the word Abstract TNR 14 Bold, Left, 30 pts Before, 11 pts After, Left

-- Abstract contents (100 -150 words); TNR 10 Italics, 11 pts After, Left

-- the word Keywords (TNR 11 Bold Left) , Left, column followed by 3 to 5 keywords (TNR 10 Italics), no full stop at the end

-- The main text:
- Headings - TNR 14 Bold, 20 pts Before (first heading - 40 pts under keywords), 11 pts After
- Subheadings 1 - 12,5 pts Bold, 20 pts Before, 11 pts After
- Subheadings 2 - 11 pts Bold, 11 pts Before, 6 pts After
(As the article cannot exceed 10 pages, please do not number subheadings. The difference between subheadings 1 or 2 can be easily seen, since you are going to use different styles for them)
- Simple text - TNR 11 Normal, justified, 6 pts After, start a new paragraph by indenting it 1 cm from the left margin; for the figures and tables, use TNR 10 Normal.
Quotations should be written inside quotation marks, do not use italics. For quotations longer than three lines, indent them 2 cms, and write the quotation with TNR 10 Normal, without quotation marks. References should be mentioned in the main text by an Arabic numeral in square brackets, with the indication of the quoted page (e.g. [4, 54]). Explanatory footnotes (which contain other data than bibliographical references) may be used in the text (TNR Normal 8 Justified )
- Tables must be numbered consecutively. Table headings should be placed above the table (TNR 10 Bold); the contents of the table- TNR 10 Normal
- Illustrations must be placed as close as possible to where they are mentioned in the main text. They must be numbered consecutively (e.g. Fig. 1, Fig. 2...) Bold, Centred with caption (TNR 10 normal) and should be placed underneath. All line drawings and photos should be in black and white.
- the word Bibliography, - TNR 14 Bold, 20 pts Before, 11 pts After
- the bibliography should be listed alphabetically and should include the name of the author(s) TNR 10 Normal, (the last name of the author, expanded 2 points), the title of the cited work TNR 10 Italics, the city: the publishing house, the year of publication TNR 10 Normal. The cited articles are written between inverted comas, and the volume in which they were published is italicised.

-- The title in Romanian ( TNR 16 Normal, 18 points Before, 18 points After), followed by the Word Rezumat (TNR 14 Bold, Left, 11 points After) and the abstract in Romanian (TNR 10 Italics, Justified) should be placed at the end of the paper. Please use diacritics in the Romanian text. Foreign contributors' titles and abstracts in Romanian will be processed by the editorial board.

The entire moral and legal responsibility concerning the authenticity of the information provided, the sources quoted and observance of the provisions of copyright law belong to their authors. Manuscripts submitted for publication in Petroleum Gas University of Ploiești, Law and Social Sciences Series cannot be simultaneously submitted for publication to other journals. Articles are reviewed by an editorial board, through a peer-review process, and therefore non-compliant items may be rejected or authors may be asked to make some changes. Therefore the name of the author(s) and his/her(their) e-mail address must be correct. Editorial secretary is responsible for maintaining the anonymity of both the author(s) and the reviewer during the whole reviewing process. Petroleum Gas University of Ploiești, Law and Social Sciences Series is a scientific and cultural publication addressing the interested scientific community, thus any possible errors or discrepancies are solved in an amicably academic spirit.Pentru a publica în Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiinţe Socio-Umane şi Juridicetrebuie respecate următoarele condiții de tehnoredactare:

Lucrările vor fi redactate fie în limba engleză, fie în limba franceză.

Toate manuscrisele nu trebuie să depăşească 24 pagini şi trebuie să conţină un număr par de pagini.

Vă rugăm să utilizaţi Microsoft Word for Windows pentru documentul dumneavoastră.

Formatul documentului este A4 (210x297 mm), toate marginile având 30 mm (sus, jos, stânga, dreapta).


Textul (Times New Roman (TNR)) va include următoarele părţi:

-- Titlul TNR 18 Bold, Centrat, 36 puncte înainte, 18 puncte după

-- Numele şi prenumele autorului (autorilor) TNR 14 Normal Centrat, 18 puncte după

-- Afiliaţia autorului TNR 10 Normal, aliniat la stânga

-- E-mail autorului TNR 10 Normal, aliniat la stânga

-- cuvântul Abstract; TNR 14 Bold, Left, 30 puncte înainte, 11 puncte după, aliniat la stânga

-- Conţinutul rezumatului (100 -150 cuvinte); TNR 10 Italic, 11 puncte după, aliniat la stânga

-- cuvântul Keywords (TNR 11 Bold Left), aliniat la stânga, două puncte, urmat de 3 - 5 cuvinte cheie (TNR 10 Italics), fără punct după cuvintele cheie

-- Textul articolului:
- Titlul articolului - TNR 14 Bold, 20 puncte înainte (primul paragraf al articolului începe la 40 puncte, sub cuvintele cheie) 11 puncte după
- Subtitlurile de rang 1 - 12,5 puncte Bold, 20 puncte înainte, 11 puncte după
- Subtitlurile de rang 2- 11 puncte Bold, 11 puncte înainte, 6 puncte după
Vă rugăm nu numerotaţi subtitlurile. Diferenţierea acestora se poate uşor observa din corpul de literă diferit care se va utiliza.
- textul propriu-zis - TNR 11 Normal, aliniat stânga-dreapta, 6 puncte după. Paragrafele se încep la 1 cm de marginea din stânga; pentru figuri şi tabele, utilizaţi TNR 10 Normal.
Citatele se scriu cu ghilimele, nu italic. Pentru citate mai lungi de 3 rânduri, indentaţi la 2 cm, pentru citat nu folosiţi ghilimele, iar citatul scrieţi-l cu TNR 10 Normal. Referinţele bibliografice trebuie menţionate între paranteze drepte în interiorul textului şi notate cu cifre arabe (de exemplu [4, 54]. Puteţi utiliza şi note explicative la subsolul paginii (aceste note explicative nu sunt referinţe bibliografice, ci explicaţii necesare înţelegerii unor concepte, noţiuni, etc. din textul de bază). Pentru aceste note de subsol puteţi folosi TNR Normal 9 aliniat stânga-dreapta)
- Tabelele se numerotează consecutiv. Titlurile tabelelor trebuie plasate înaintea tabelului (TNR 10 Bold); conţinutul tabelului - TNR 10 Normal
- Ilustraţiile trebuie plasate cât mai aproape de locul din text unde sunt menţionate. Acestea se numerotează consecutiv (de exemplu Fig.1, Fig. 2...) Bold, Centrat (TNR 10 normal). Titlul şi numărul figurii se scriu sub aceasta. Vă rugăm nu utilizaţi figuri color, deoarece pagina va fi redactată alb şi negru.
- cuvântul Bibliography, - TNR 14 Bold, 20 puncte înainte, 11 puncte după
- bibliografia se redactează în ordine alfabetică şi include numele de familie al autorului TNR 10 Normal, Expandat cu 2 puncte, prenumele autorului, TNR 10 Normal, titlul operei citate TNR 10 Italic, oraşul: editura, anul publicării TNR 10 Normal. Pentru articole citate, titlul articolului se scrie în ghilimele, iar titlul volumului italic.
- titlul în română ( TNR 16 Normal, 18 puncte înainte, 18 puncte după), urmat de cuvântul Rezumat (TNR 14 Bold, aliniat la stânga, 11 points după). Rezumatul în română (TNR 10 Italic, aliniat stânga-dreapta) se scrie la sfârşitul articolului. Vă rugăm utilizaţi diacritice pentru rezumatul în limba română. Titlurile şi rezumatele în limba română vor fi procesate de colectivul editorial.

Întreaga responsabilitate morală și legală privind autenticitatea informațiilor oferite, a surselor citate, precum și respectarea prevederilor legii dreptului de autor aparţin în totalitate autorilor. Manuscrisele trimise spre publicare revistei Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice nu pot fi înaintate spre publicate concomitent către alte reviste. Articolele sunt recenzate de un colectiv editorial, procesul de recenzare fiind peer-review, şi, prin urmare, articolele neconforme pot fi respinse sau autorii pot fi rugaţi să opereze unele modificări. De aceea numele autorului (autorilor) şi adresa acestuia (acestora) de e-mail trebuie să fie corecte. Secretarul de redacţie este responsabil de păstrarea anonimităţii atât a autorului (autorilor), cât şi a recenzorului de-a lungul întregului proces de recenzare. Revista Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice este o publicație științifică și culturală adresată comunității științifice interesate, prin urmare orice eventuală neconcordanță sau eroare se abordează amiabil în spirit academic.

Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti